< link rel="DCTERMS.replaces" href="http://fumare.us/" > < meta name="DC.identifier" content="http://fumare.blogspot.com" > <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12407651\x26blogName\x3dFUMARE\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://fumare.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fumare.blogspot.com/\x26vt\x3d6298351012122011485', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

FUMARE

Law, culture, and Catholicism...up in smoke!

Thursday, June 29, 2006

Feast of SS. Peter and Paul


O Roma nobilis, orbis et domina,
Cunctarum urbium excellentissima,
Roseo martyrum sanguine rubea,
Albis et virginum liliis candida,
Salutem dicimus tibi per omnia,
Te benedicimus: salve per saecula.

Petre, tu praepotens caelorum claviger,
Vota precantium exaudi jugiter.
Cum bis sex tribuum sederis arbiter,
Factus placabilis judice leniter.
Teque petentibus nunc misericorditer.

O Paule, suscipe nostra precamina,
Cujus philosophos vicit industria.
Factus oeconomus in domo regia,
Divini muneris appone fercula,
Ut, quae repleverit te sapientia,
Ipsa nos repleat tua per dogmata.

|